brandsäkerhet på campingennedan följer du vad som gäller hos olofsbo camping när det kommer till vårt arbete med brandsäkerhet i samarbete med Räddningstjänsten.
läs igenom ordentligt så får ni svar på hur vi jobbar med din säkerhet och komfort hos oss.
Under våren 2018 blev samtliga campingar inkallade till ett möte med Räddningstjänsten där syftet är att skapa en trygg miljö för alla besökare som besöker olika campingar i länet.

Det är ditt eget ansvar som campinggäst att se till att säkerhetsavstånden
till dina grannar hålls

Anslutning till vårt elnät får endast ske med godkänd elkabel av typ A07BB eller H07RN-F eller likvärdig.
strömavbrott kan förekomma varför vi ej tar något ansvar för konsekvenser av detta.

felplacerade ekipage
 

om ditt ekipage är felplacerat och du inte har respekterat våra avståndsregler skall ekipaget vid anmodan omgående flyttas.
om du druckit alkohol och själv inte kan flytta ditt ekipage till avsett säkerhetsavstånd har vi rätt att anlita bärgare som flyttar ekipaget - du faktureras faktisk kostnad inklusive eventuella tillkommande kostnader.

Användning av gasol
Vi rekommenderar att utföra en årlig kontroll av gasolinstallationen omfattande minst:
Okulärkontroll
Slang-/rörledning
Ledningar och komponenter
Gastank
Fästanordning för gasflaska
Kontrollrapport
Gasinstallation
Täthetskontroll – Mätning genom provtryckning under 5 minuter
Bedömning täthet
Kontrollen kan göras hos bilprovningen i samband med kontrollbesiktning eller såsom frivillig kontroll, hos handlare i samband med service eller reparation. Alternativt kan servicereparatör komma ut till campingen och utföra gasoltest på plats!
Om brister upptäckts skall gasolanläggningen tas ur drift och ny täthetskontroll göras efter åtgärd.

På campingplatsen får det finnas max två gasolflaskor per campingenhet av storleksordningen 10 – 11 Kg.
När du campar i en husvagn eller en husbil har du gasol till ditt förfogande for matlagning, uppvärmning och drift av kylskåp. Gasol som används i hushåll och aven i campingfordon har lukttillsats for att ett eventuellt gasolläckage snabbt skall upptäckas. Man skall komma ihåg att gasolen är lättantändlig

Gasolen är en gas som är ungefär dubbelt så tung som luften och sjunker lätt ner till golvet eller ner i gropar, diken och andra nersänkta platser. Därför är förvaring i källarutrymmen förbjuden. Nar du använder gasolanläggning inomhus skall den vara försedd med bevakningssystem for lågan.

En bra försäkring for läckage av gasol och koloxid är en gasolvarnare.
Om du skall använda t ex en gasolgrill för hushållsbruk eller annan gasolapparat inomhus får användningstrycket vara högst 30 mbar och anslutningsslangen högst 1,2 meter lång.
Som slang får du bara använda en för gasol avsedd lågtrycksslang med inre diameter på 10 mm.
När du använder gasol
Se till att kopplingen till flaskan är tät
När du byter flaska, stäng alltid flaskans ventil
Låt din gasolanläggning testas minst en gang per ar hos auktoriserad servicefirma. Så får du användningssäkerhet och trygghet
Om du känner gaslukt, stäng omedelbart flaskventilen. Tänd inte belysningen, släck omedelbart alla öppna lågor. Vädra grundligt
Lokalisera gasläckan och låt den åtgärdas omedelbart
Använd aldrig gasolspis för uppvärmning eftersom den förbrukar syret från inomhusluften och ökar luftfuktigheten
Ytan på gasolflaskan får aldrig bli varmare än 40 grader C
Koppla aldrig andra brännbara gaser till en gasolanläggning
Stäng alltid flaskventilerna när campingfordonet inte används

 
Efter kritik från EU kommissionen och därefter beslut från Myndigheten för samhällsskydd och MSB, slutar Svensk bilprovning med gasoltester i samband med kontrollbesiktning av husvagnar och husbilar den 29 april 2009.
Man inför samtidigt en ny frivillig tjänst som motsvarar den gamla kontrollen. Den nya frivilliga kontrollen kostarf n 150 kr och man erhåller vid godkänd kontroll ett märke att sätta på gasolkofferten som visar att fordonet har läckagetestats.
Kontrollen kan göras i samband med kontrollbesiktning eller som separat kontroll.

placering av husvagn

husvagn backas in på platsen med draget ut mot den gata som man är placerad på - draget får inte blockera en eventuell utrymningsväg.
placera parkeringskortet  med ifyllt mobilnummer väl synligt i sidoruta eller framruta.

avstånd husbil

avstånd skall vara 4 meter enligt skiss som finns i broschyr samt längre ned på denna sida.
2 meter fritt på din sida och 2 meter fritt på grannes sida om din tomt gränsar mot annan gäst.

vid händelse

vid händelse av brand / nödsituation:
rädda först , larma sedan 112
släck branden.
brandsläckare finns strategist utplacerade på flera ställen på campingens område.

 

parkering

i varje campingtomt ingår parkering för ett fordon per tomt , fordon skall placeras inom tomten.

placering av husbil

husbil backas in på platsen med nosen ut mot den gata som man är placerad på - placera parkeringskortet med ifyllt mobilnummer väl synligt i sidoruta eller framruta.

avstånd husvagn

avstånd skall vara 4 meter enligt skiss som finns i broschyr samt längre ned på denna sida.
2 meter fritt på din sida och 2m fritt på grannes sida om din tomt gränsar mot annan gäst.

ditt ansvar

Avståndet mellan två campingfordon eller mellan ett campingfordon och ett tält skall vara minst fyra meter. Avståndet mellan två tält skall vara minst tre meter.
Med campingfordon menas husvagn eller husbil inklusive eventuellt förtält eller liknande.


Det är ditt eget ansvar som campinggäst att se till att avstånden till dina grannar hålls.

felplacerade ekipage

om ditt ekipage är felplacerat och du inte har respekterat våra avståndsregler skall ekipaget vid anmodan omgående flyttas.
om du druckit alkohol och själv inte kan flytta ditt ekipage till avsett säkerhetsavstånd har vi rätt att anlita bärgare som flyttar ekipaget - du faktureras faktisk kostnad inklusive eventuella tillkommande kostnader.

avstånd tält

avstånd skall vara 3 eller 4 meter enligt skiss som finns i broschyr samt längre ned på denna sida.
tält har två mått att förhålla sig till enligt skiss längre ned på sidan.

elektrisk utrustning

Du som campinggäst måste se till att din elektriska utrustning är i säkert skick. Exempelvis är det viktigt att all utrustning du ansluter är CE-märkt och att alla kablar är hela.
Anslutningsledningar mellan elstolpe och husvagn bör inte vara längre än 25 meter. Undvik sladdvindor, och om sådana används: rulla ut hela sladden. I en upprullad sladd kan värmen stiga så att isoleringen smälter, i värsta fall med strömförande bil och husvagn som följd.
Anslutning till vårt elnät får endast ske med godkänd elkabel av typ A07BB eller H07RN-F eller likvärdig.
strömavbrott kan förekomma varför vi ej tar något ansvar för konsekvenser av detta.

viktiga telefonnummer

SOS                           112
taxiraketen            0346-13070
taxi falkenberg         0346-14400
falkenbärgaren         0346-10070
campea             0346-450501

uppställning av husvagn och husbil samt tält

drag ut mot gatan , bil parkerad inom tomten samt husbil backar in på platsen