Integritetspolicy
 
Olofsbo Camping ABs integritetspolicy – GDPR
Olofsbo Camping AB med organisationsnummer 556956-5772 samlar in personlig information om dig och använder uppgifterna i syfte att kunna kommunicera med dig. Olofsbo Camping AB värnar om din personliga integritet och vår målsättning är att du ska känna dig säker på att dina personuppgifter behandlas korrekt.
 
Vilka personuppgifter behandlas
Personuppgifter är varje upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera en levande, fysisk person.
 
Olofsbo Camping AB behandlar personuppgifter i följande fall (ett eller flera områden nedan kan röra dig):
avtal eller andra överenskommelser
kontakt med Olofsbo Camping AB på eget initiativ
Uppgifterna består primärt av namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
Andra uppgifter som kan förekomma är t.ex. personnummer, kontouppgifter och bilder i sociala medier samt filmning på särskilda specifika områden i bevakningssyfte.
 
 
Hur personuppgifterna används och för vilka ändamål
Dina personuppgifter kommer att behandlas för att bland annat kunna informera och kommunicera med dig. Du kan få riktade mail, brev eller telefonsamtal till dig. Det kan t.ex. röra sig om uppdatering av avtal, bokningar, information om evenemang etc.
 
 
Laglig grund
Olofsbo Camping AB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning:
Vår behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig och för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter som följer av lag.
Vi behandlar också dina personuppgifter om vi har ett legitimt och berättigat intresse, t.ex. ett intresse av att kunna kommunicera med dig.
Vi kommer inte lämna ut dina personuppgifter utanför Olofsbo Camping AB utan ditt samtycke.
 
Utlämnande av personuppgifterna
Olofsbo Camping AB anlitar underleverantörer, exempelvis för IT-tjänster, ekonomitjänster och lönetjänster. Dessa underleverantörer kan komma att få del av dina personuppgifter. Olofsbo Camping AB har ingått avtal (s.k. Personuppgiftsbiträdesavtal) med dessa underleverantörer för att tillförsäkra att dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder och i enlighet med denna policy. Om vi anlitar underleverantörer utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal tecknas med den leverantör som får åtkomst till uppgifterna.
Vi kan även behöva lämna ut uppgifter som myndigheter begär att få del av.
 
Lagring av dina personuppgifter
Dina personuppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera avtalet med dig eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med Olofsbo Camping ABs raderingsrutin.
 
 
Dina rättigheter
Du har vissa rättigheter i förhållande till Olofsbo Camping AB, i egenskap av personuppgiftsansvarig för bolagets behandlingar av dina personuppgifter.
 
Du har följande rättigheter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning (GDPR):
Rätt till information – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.
Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.
Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.
Rätt att göra invändningar – en rätt att i vissa fall invända mot behandling som sker med stöd av en intresseavvägning.
Du kan när som helst kontakta oss för att utöva någon av rättigheterna ovan. Kontaktuppgifter hittar du längst ned i denna policy. En begäran om åtkomst till personuppgifter besvaras inom lagstadgad tidsperiod. Om du bedömer att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddsförordningen har du rätt att klaga till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet.
 
 
Förändringar av denna policy
Om Olofsbo Camping AB bestämmer sig för att göra betydande ändringar av innehållet i denna policy kommer vi, när så krävs, kontakta dig. Vi kommer även att anslå dylika förändringar genom ett väl synligt meddelande på webbplatsen så att du alltid vet vad för slags uppgifter vi samlar in, hur vi kan komma att använda dessa uppgifter och till vem vi lämnar ut dem.
 
 
Kontaktuppgifter till Personuppgiftsansvarig
Om du har några frågor kring denna policy eller vill utöva någon av dina rättigheter ovan, var god kontakta oss skriftligen på nedanstående adress:
Olofsbo Camping AB
Olofsbo 222
311 91 Falkenberg
eller info@olofsbocamping.se