Info till våra säsongsgäster  uppdaterat 2023-11-01

Säsongsplatser har oftast vatten samt gråvattenavlopp.

Kran eller gråvattenavlopp är ej dedikerat per plats utan man använder det som är lämpligast
i samförstånd med sin granne.

Gråvatten får endast släppas i slutet kärl eller ner i gråvattenledningen

Elförbrukning tillkommer med specificerat pris.
Det är din skyldighet att ansluta till rätt uttag enligt våra anvisningar - vid felaktig anslutning kommer vi att ta ut en schablonförbrukning om 2000 kwH..
Anslutning till vårt elnät får endast ske med godkänd elkabel av typ A07BB eller H07RN-F eller likvärdig.
Strömavbrott kan förekomma varför vi ej tar något ansvar för konsekvenser av detta.

Olofsbo Camping AB